ایمن کیا

بررسی بیم خطی ABT

در این ویدئو به بررسی چهار ویژگی مهم در بیم خطی ABT می پردازیم