ایمن کیا

جلسه چهارم آموزش میکروکنترلر AVR

در این قسمت نحوه پیکربندی پایه های میکروکنترلر بعنوان خروجی را با پروژه چشمک زن ساده یاد خواهید گرفت.