ایمن کیا

جلسه سوم آموزش پروژه محور AVR

در این قسمت به توضیح مقدماتی کامپایلر کدویژن پرداخته شده است.