ایمن کیا

جلسه دوم آموزش پروژه محور AVR

در این قسمت به توضیح مختصر نرم افزار پروتئوس جهت شبیه سازی مدارات الکترونیکی و میکروکنترلری پرداخته شده است.