ایمن کیا

جلسه پانزدهم آموزش میکروکنترلر AVR

در این قسمت نحوه کار با تابع بدون ورودی و خروجی و تابع بدون خروجی و با ورودی را فرا خوهید گرفت.