ایمن کیا

جلسه شانزدهم آموزش میکروکنترلر AVR

در این قسمت از سری آموزش ها، کار با وقفه های خارجی و پیکربندی آنها را فراخواهید گرفت.